Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 51
91,000đ 70,000đ
Số Tướng 55
Rank K.Cương
Số Skin 38
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 55
Rank K.Cương
Số Skin 44
91,000đ 70,000đ
Số Tướng 63
Rank K.Cương
Số Skin 51
91,000đ 70,000đ
Số Tướng 58
Rank K.Cương
Số Skin 48
91,000đ 70,000đ
Số Tướng 58
Rank K.Cương
Số Skin 53
91,000đ 70,000đ
Số Tướng 55
Rank K.Cương
Số Skin 52
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 74
Rank K.Cương
Số Skin 101
325,000đ 250,000đ
Số Tướng 80
Rank K.Cương
Số Skin 92
306,000đ 170,000đ
Số Tướng 51
Rank K.Cương
Số Skin 53
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 65
Rank K.Cương
Số Skin 59
195,000đ 150,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 44
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 44
Rank B.Kim
Số Skin 39
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 66
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 45
Rank K.Cương
Số Skin 36
65,000đ 50,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 30
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 35
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Cương
Số Skin 55
78,000đ 60,000đ
Số Tướng 70
Rank K.Cương
Số Skin 90
195,000đ 150,000đ
Số Tướng 77
Rank K.Cương
Số Skin 85
195,000đ 150,000đ